Проектът
"Човешкото бъдеще"

В началото на 21 век най-изучаваният от науката обект е човека. В същото време, най-непознатия за науката обект е отново човека. Така наречените хуманитарни науки ни поднасят ежедневно огромен обем данни за нашето битие. Човешкото тяло е разчленено до най-малките му градивни единици, но все още сме безпомощни пред болестите. Човешкият мозък е проучен със средствата на няколко науки, но това как мислим продължава да бъде загадка за нас. Поведението във всекидневието на всеки от нас е описано и класифицирано, но все още никой не знае как точно се формира личността. Няма работеща теория, която да предсказва движението на произведените от човека стойности. Не съществува начин за моделиране бъдещето на нациите и света, който да издържи на проверката на времето. Как точно човекът си взаимодейства с планетата, която обитава е все още в областта на догадките.

Трябва да разберем човекът като система и по-точно като непрекъснат системен процес произтичащ от тоталния поток на реалността, от която самите ние сме само част. Тази тоталност на човека не може да бъде разбрана без разбирането за тоталността на самата реалност.
Проектът „Човешкото бъдеще“ представлява опит да се дефинира и изучи тази тоталност. Поставените цели изискват и определена организация на Проекта. Виждаме го като състоящ се от четири основни потока, които ще се преливат непрекъснато един в друг (ето защо не говорим за традиционните научни секции).

Първият поток „Логос“, ще е съсредоточен върху най-абстрактните теории за самото научно мислене, защото цялостния подход към Човекът изисква и съответната цялостна методологична база, която да бъде прилагана в отделните потоци на нашите изследвания.

Вторият поток „Космос“, е насочен към фундаменталните проблеми на физиката, космологията и общата теория на системите.

Потокът „Интелект“ е може би най-интригуващия за много хора. Напредъкът в чисто приложни задачи като търсенето на съдържание в интернет, езиков превод или софтуер за транскрибирането на говор към текст също изискват решаването на ключови задачи от създаването на Изкуствен Интелект. В потока „Интелект“ ще предложим наш подход към решаването на тези проблеми, който пряко кореспондира, но и се отличава от идеите на други хора и групи, работещи в това направление, тъкмо със своята интегрираност в Космоса като цяло.

Потокът „Социум“ сякаш се насочва към най-злободневните проблеми, които засягат всеки от нас – 6 млрд. човешки същества. Но зад конкретните въпроси какво ще се случи с тази или онази глобална икономическа криза, каква ще е съдбата на държавите, народите и културите, какви чудеса още ще ни предостави технологията, стоят и по-дълбоки въпроси. Има ли универсални закони в човешката история или тя е само поредица от случайности? Какво ни е направило хора? Докъде във времето ще се простира човешкия разум в сегашната му форма? Какво ни чака зад т.нар. „сингулярност“? Какво всъщност е Разумът като космически феномен и можем ли да прогнозираме къде ще го срещнем във Вселената, така както вече успешно откриваме екзопланетите? Без отговори на тези въпроси, знанието ни за Човешкото бъдеще ще бъдат особено непълни.