Първото изложение на теза в потока “Социум” на проектът “Човешкото бъдеще”. Разглежда се хипотеза за обща типология на системите, в рамките на  която се дефинира Разумът като система. Предложената системна структура на Разума може да бъде използвана както за аналитична реконструкция на човешката история, така и за методологична рамка, която да обясни феномените на индивидуалния човешки интелект.