Компонентна структура на личността

Разгледан е диалектическия метод за анализ на природата на личността, като индивидуален феномен на разумните системи. Компонентната структура показва връзките между мислене, език, труд, култура, знание, общуване, технологии и институции, както и вътрешната логика на...
Увод в системата на диалектическата логика

Увод в системата на диалектическата логика

Трудът на Иван Пунчев, озаглавен „Увод в системата на диалектическата логика”, представлява четиритомник, посветен на един от най-фундаменталните и най-трудните проблеми на философският разум, а именно на условията и предпоставките за изграждане на цялостна система на...